top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Белый Иконка YouTube

წარმოგიდგენთ ამონაშვილის აკადემიის 

ბიბლიოთეკას

abra.png
აგზრდა.png
aRzrdis simfonia

ავტორი: შალვა ამონაშვილი. “აღზრდის სიმფონია” დაწერილია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დავალებით და განიხილავს ბავშვთა აღზრდის საკითხებს განწყობის თეორიის საფუძველზე. თუ გყავთ შვილი, ან გაქვთ ბავშვებთან კავშირი, ან უბრალოდ გაინტერესებთ ბავშვებთან ურთიერთობის თემა, მაშინ ეს წიგნი სწორედ თქვენთვისაა!

საკრალური.png
sakraluri aRzrda

ავტორი: შალვა და ნინო ამონაშვილები. “საკრალური აღზრდა” არის გაგრძელება წიგნისა “აღზრდის სიმფონია”. ორივე წიგნში განხილულია ბავშვის აღზრდის საკითხები განწყობის თეორიის საფუძველზე. ამ წიგნში ბავშვის აღზრდის საკითხები განხილულია ჯერ კიდევ იმ ეტაპიდან, როდესაც ბავშვი დედის მუცელშია, ან სამ წლამდეა. წიგნი განკუთვნილია ახალგაზრდა მშობლებისათვის; მათთვის ვინც გეგმავს, რომ ჰყავდეს შვილი; მათთვის, ვინც ბავშვს ელოდება და მათთვისაც, ვისაც უკვე ჰყავს პატარა მოვლენა ოჯახში. წიგნის თანაავტორია შალვა ამონაშვილის შვილიშვილი - ნინო ამონაშვილი. წიგნში შეხვდებით მის საინტერესო მსჯელობებს დედობის გამოცდილებაზე.

ამონრა.png
amon-ra

ავტორი: შალვა ამონაშვილი. "ამონ-რა" არის სათავგადასავლო რომანი პატარა ბიჭზე, რომელიც ძალიან საინტერესო ცხოვრებისეულ გზას გადის. ეს არის ნამდვილი ზღაპარი, რომელსაც შეუნელებელი ინტერესით წაიკითხავს უფროსიც და 8 წლიდან ბავშვიც. ყოველი სიტყვა მკითხველს განაცდევინებს სიხარულს, გულისტკივილსა და ბედნიერებას.

sad.png
adamiani adamianis Semoqmedi

ავტორი: შალვა ამონაშვილები.

„es wigni Cemi erT-erTi uZvirfasesi saganZuria.
mas SeuZlia dagvabrunos Cveni Zveli saxlis Tbil kedlebSi. mas SeuZlia gaacocxlos bavSvobis is bundovani suraTebi, romlebic bevrisTvis miuwvdomelia. mas SeuZlia gaalamazos cxovreba. is aris cocxali Sexseneba, mamis brZnuli anderZi imis Sesaxeb, Tu ra aris WeSmaritad Rirebuli, rom adamianebis siyvaruli da pativiscema bevrad ufro mniSvnelovania, vidre nivTebi, simdidre da Zalaufleba."

erfe.png
pedagogiuri igavebi

ავტორი: შალვა ამონაშვილები.

am wignSi Tqven ipoviT igavebs, moTxrobebs, rCevebs, romlebic ganmsWvalulia rwmeniT da siyvaruliT bavSvebis, adamianebisa da sicocxlis mimarT...
igavebSi gamoxatulia sikeTis, gulwrfelobis, sibrZnisa da adamianis gulis faqizi codna...

mku.png
sneuli ექიმი

ავტორი: პაატა ამონაშვილები.

ეს რომანი დაახლოებით 10 წლის წინ დაიწერა. მასში აღწერილია საკუთარი თავის ძიების ერთი მაგალითი. რა თქმა უნდა, საკუთარი თავის ძიების პროცესი ყოველთვის უნიკალურია, ამიტომაც რომანი ფანტაზიის ნაყოფია. რომანი ეხება სნეული ექიმის გზას, რომელიც მან განვლო. ეს არის ადამიანის ისტორია, რომელიც სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარზე იყო. ამ ისტორიამ, შესაძლოა, ახლებურად დაგვანახოს ყველაგფერი, რასაც ვპოულობთ ჩვენს გარშემო და საკუთარ თავში, 

light.png
abra.png
ბლოკნოტ.png
Cemi bednieri fiqrebis bloknoti

 ამონაშვილის აკადემიის და მხატვარი 9 წლის ანა ზოიძის საერთო პროექტი - "ჩემი ბედნიერი ფიქრების ბლოკნოტი".

ბლოკნოტებზე გამოსახულია სხვადასხვა ჰოროსკოპის ნიშნები, ასევე ანგელოზების ოჯახი, შიგნით კი მსოფლიო მოაზროვნეთა სიბრძნეები და დადებითი განწყობის შემქმნელი ციტატები. 

თუ გინდა, რომ შენი ყოველდღიურობის მეგზური გახდეს შენი ჰოროსკოპის ნიშანი, ან დაიმეგობრო შენი მფარველი ანგელოზი, აარჩიე შესაბამისი ბლოკნოტი და შეგვიკვეთე. ის აუცილებლად იზრუნებს შენს დადებით განწყობაზე!

SegiZliaT aarCioT Semdegi dasaxelebis bloknotebi: 

verZi, kuro, tyupebi, kirCxibi, lomi, qalwuli, saswori, morieli, mSvildosani, Txis-rqa, merwyuli, Tevzebi, angelozi deda, angelozi mama,

angelozi gogo, angelozi biWi

kibe.png
მაგიდა წიგნი.png
bottom of page