top of page

Cveni siaxleebi

GJOUG7NtHy.png

ამონაშვილის საგამომცემლო სახლი 26-29 მაისს გელოდებათ ყველას თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე. ამ ფესტივალზე ჩვენ წარმოგიდგენთ 3 ახალ წიგნს, რომელიც პირველად გაყიდვაში სწორედ ფესტივალის ფარგლებში იქნება. 

გელოდებით ყველას!!!

Untitled-3.jpg
paata.jpg

28 მაისს კი 18:30-დან 19:00-მდე მთავარი პავილიონის სცენაზე გაიმართება ამონაშვილის საგამომცემლო სახლის წიგნების წარდგენა და პაატა ამონაშვილის წიგნის "სნეული ექიმის" პრეზენტაცია, რომელსაც თავად პაატა ამონაშვილი წარუძღვება. მობრძანდით და პირველებმა შეიძინეთ ახალი წიგნები.

zafxpage.jpg

🥳 Tu ivlisis TbilisSi gatarebas apirebT, maSin amonaSvilis akademia gepatiJebaT bednier, harmoniul da rac mTavaria yvelaze mxiarul zafxulze Cvens ofisSi.
☀️ ivlisis TveSi CvenTan Seikribeba mravalferovani da Zalian saintereso patara-didi adamianebis jgufebi, romlebic kviraSi samjer, sami saaTis ganmavlobaSi erTmaneTTan mxiarulad da nayofierad gaatareben dros. amasTan erTad maT eZlevaT unikaluri SesaZlebloba Cvens mier SemuSavebul mravlismomcvel programaSi CaerTon, romelic aerTianebs emociebis, TviTSefasebis da bednierebis laboratoriis Tematikas.
😍 Tqvens Svilebs CvenTan elodebaT Tbili, mzrunveli da upirobo siyvaruliT aRsavse garemo, Rimiliani saxeebi, gamocdil fsiqologTa gundi, romlebic izruneben maT Sinagan harmoniaze.
🤩 programa moicavs:
🔸 emociebze, maT amocnobasa da gamoxatvaze muSaobas; rogor moqmedebs emociebi Cvenze;
🔸 sakuTari Tavis sworad aRqmasa da dadebiTi kuTxiT warmoCenas;
🔸 Cveni SesaZleblobebis usazRvroobas da maTi aRmoCenas;
🔸 bednierebis detalebSi povnas da madlierebis mniSvnelobis gaazrebas;
🔸 realobis swor aRqmas da Cveni fiqrebis mniSvnelobas;
🔸 cxovrebiseuli siZneleebis gadalaxvas;
🔸 uaryofiTi fiqrebisgan ganTavisuflebas;
🔸 miznebis dasaxvasa da maTi ganxorcielebis gzebis Ziebas.
🤗 programis miznebi miRweuli iqneba sxvadasxva gzebiT, rogoricaa:
🔸 Tematuri saubrebi;
🔸 praqtikuli samuSaoebi - rogorc jgufuri, aseve individualuri;
🔸 debatebi ;
🔸 filmebisa da animaciebis Cveneba-ganxilva;
🔸 saintereso werilebisa da ambebis kiTxva-ganxilva ;
🔸 fsiqologiuri TamaSebi da savarjiSoebi;
🔸 sxvadasxva qeisebis ganxilva;
🔸 enerjaizerebi da sxva.
📍 sad? - amonaSvilis akademia - jurxa nadiraZis 1, Tbilisi
🕑 rodis? - 4-29 ivlisi (kviraSi samjer - orSabaTi-oTxSabaTi-paraskevi, dReSi 3 saaTi)
❓ ra asakisTvis? - 6-17 wlis

banaki - page cover -.jpg

🥳 amonaSvilebis akademia 21-28 agvistos gTavazobT unikalur banaks 12-17 wlis mozardebisaTvis buSetSi, amonaSvilebis kar-midamos teritoriaze!
🔅 kaxeTSi, TelavTan axlos, amonaSvilis kar-midamoSi, arsebobs qalaqi mzianeTi. aq yvela bavSvi xdeba mzianeTis Tavisufali moqalaqe. moqalaqeebi didebiviT muSaoben dawesebulebebSi. magaliTad, namdvil kafeSi, SemoqmedebiT saxelosnoSi, bunebis institutSi, media centrSi, ucxoeTTan urTierTobis departamentSi, samaSvelo samsaxurSi da sxva.
🪙 xelfass moqalaqeebi iReben mzianeTis valutaSi, romelsac hqvia dari.
📝 yvela moqalaqes aqvs Tavisi pasporti da monawileobas iRebs namdvili mzianeTis parlamentis muSaobaSi, romelic SeimuSavebs sakuTar kanonebs.
🙌 ra Tqma unda, muSaobis Semdeg garTobac aris, saintereso klubebSi - fexburTi, xelovanTa klubi, koconi, kinoTeatri, biblioTeka da sxva. im moqalaqeebs, visac swavla unda, SuZliaT Caabaron biznesis universitetSi.
👩🧑‍🦱 mzianeTis moqalaqeebi cxovroben samegobroebSi - oTxi an xuTi moqalaqe erTad cxovrobs kotejSi an oTaxSi gamocdil liderebTan erTad.
👴 mzianeTs hyavs didi maswavlebeli - Salva amonaSvili da parlamentis Tavmjdomare - paata amonaSvili.
🧒👦 ra asakis mozardebi Camovlen mzianeTSi? - 12-17 wlis
🗓️ rodis? - 21-28 agvsito
🔖 ra Rirs? - 1150 lari
Cveni akademiis wevrebsa da dedmamiSvilebze moqmedebs 10%-iani fasdakleba.
📋 ra Sedis fasSi? - fasSi Sedis mgzavroba Tbilisidan da ukan, kveba (maqsimalurad jansaRi sakvebi), cxovreba da unikaluri programa mozardebisaTvis, romlis farglebSic, isini uamrav siaxles iswavlian da ganviTardebian!

ojaxuri-page.jpg

❣️ is rasac mTeli weli ase mouTmenlad velodiT Tqvenc da Cvenc!!!❣️
🥳 rogorc iqna, gvaqvs saSualeba kvlav SevxvdeT erTmaneTs amonaSvilebis kar-midamoSi - buSetSi 20-22 maiss.
👨‍👩‍👧‍👦 geliT mTeli ojaxebiT!!!
🤗 buSetSi dagxvdebaT Tbili garemo, gajerebuli ojaxuri saubrebiT bednier cxovrebasa da aRzrdaze Salva da paata amonaSvilebTan erTad, xolo specialurad bavSvebisTvis imuSaveben gamocdili masterebi Tamriko sxvitariZis gansakuTrebuli programis farglebSi, sadac bavSvebi 3 dRis ganmavlobaSi xdebian ufrosebi (muSaoben, gamoimuSaveben adgilobriv fuls, arian aqtiurad CarTuli socialur cxovrebaSi), xolo mSoblebi xdebian bavSvebi (dadian skolaSi, swavloben rogor gaxdnen ukeTesi mSoblebi).
👨‍👩‍👧‍👦 es iqneba dauviwyari dReebi, romlebic gaxdeba TqvenTvis da Tqveni SvilebisaTvis sixarulis, bednierebis, siyvarulisa da saukeTeso mogonebebis wyaro! sabavSvo programa gaTvlilia 3-16 wlis mozardebze.
🗒 Tqveni maqsimaluri komfortisaTvis, akademiam SeimuSava TqvenTvis ramdenime SeTavazeba. SeTavazebebis detalebi, gTxovT ixiloT RonisZiebis fotoebSi!!!
👫 vin SeiZleba dainteresdes am seminariT:
• ojaxebi (deda, mama, Svilebi, bebo, babu...)
• megobrebi bavSvebTan erTad
• ubralod mSoblebi

shalikopaata-maisi-page.jpg

🧐 albaT, TiToeul CvenTagans, rogorc mSobels, gvqonia momenti, rodesac gavRizianebulvarT Cvens Svilebze, veRar gagvikontrolebia sakuTari emociebi, SeiZleba dagvisjia an gviyviria kidec, Semdeg ki aucileblad gvinania.
- Tu ginda gaigo, rogor SeiZleba moiqce msgavs situaciebSi;
- Tu ginda daiviwyo sityvebi “wyobidan gamomiyvana”, “riT ver gaigo”, “amis atana aRar SemiZlia” da sxva;
- Tu ginda sakuTar TavSi bednieri mSobeli aRzardo…
🥳 maSin geliT 1 maiss, Salva da paata amonaSlebis seminarze - “rogor ar veCxuboT bavSvebs”.
📆 rodis? - 1 maiss, 15:00-18:00 saaTi
📍 sad? - sastumro “iota” - lermontovis q. 10, Tbilisi

ninca mshoblebi page cover.jpg

sasiamovno siaxle yvela im mSoblisTvis, romelsac surs gaecnos ჰუმანური პედაგოგიკის ძირითად საფუძვლებს, gaigos მისი გამოყენებით როგორ მისცეs საკუთარ შვილებს განვითარების მაქსიმალური საშუალება, როგორ იურთიერთოs საკუთარ შვილებთან და ოჯახის წევრებთან კონფლიქტების გარეშე, miiRos rCevebi ბავშვის აღზრდის სხვადასხვა პრაქტიკულi მეთოდებis saxiT და განიხილოs სხვადასხვა ყოველდღიური სირთულეები და მათი გადაჭრის გზები. 

amonaSvilis akademia mSoblebis kurss acxadebs!. geliT yvela msurvels!

paata-instwa.jpg

     ამონაშვილის აკადემია გთავაზობთ უნიკალურ კურსს პროფესიონალი ფსიქოლოგებისათვის, რომლებიც კონსულტირებას უწევენ როგორც დიდებს, ასევე ბავშვებს, მოზარდებსა და მშობლებს.
     ჰუმანური პედაგოგიკა გვიხსნის ეფექტური კონსულტირების ახალ ჰორიზონტებს. გიწვევთ ერთად ვიმსჯელოთ და ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება ფსიქოლოგიური კონსულტიურების გაღრმავება.

     ამ ორდღიანი, ინტენსიური კურსის ფარგლებში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შევქმნათ სიყვარულის გარემო, როგორ ვაგრძნობინოთ კლიენტს თანადგომა და ემპათია, როგორ დავუახლოვოთ კონსულტირების პროცესი ბუნებრიობას, რათა კლიენტს გაეხსნას პრობლემების გადაჭრის საუკეთესო გზები.

      კურსის შედეგად, თქვენ გაგიადვილდებათ ჰუმანური და სიყვარულით აღსავსე გარემოს შექმნა, სადაც კლიენტს უფრო გაუმარტივდება თქვენთან გახსნა და გაიზრდება კლიენთან ურთიერთობის ეფექტიანობა.

      ეს კურსი სხვა თვალით დაგანახებთ ფსიქოლოგიური კონსულტირების პროცესს, საკუთარ თავს - როგორც ფსიქოლოგს და კლიენტს - როგორც უპირობო სიყვარულის ობიექტს.

   

კურსს წაიყვანს ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მოზარდებისა და ზრდასრულების პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი, ჩვენი უსაყვარლესი - პაატა ამონაშვილი

detaluri informaciisaTvis dagvikavSirdiT nomerze: 571 506051

 გინდათ რომ თქვენი შვილი მოხვდეს ჯადოსნურ წინასაახალწლო გარემოში, მაგრამ არ იცით სად წაიყვანოთ?

 მაშინ ამონაშვილის აკადემიას სწორედ თქვენთვის და თქვენი შვილისთვის აქვს დიდი სიურპრიზი.

 27, 28, 29 დეკემბერს ამონაშვილის აკადემიის სივრცე გარდაიქმნება ჯადოსნურ საახალწლო სახელოსნოდ, სადაც ბავშვებს ჩვენი გუნდის წევრები დაახვედრებენ ნამდვილ ახალ წელს.

 ჩვენთან 3-10 წლის ბავშვებს ელოდებათ:
ჯადოსნური თეატრი - ყოველ სრულ საათზე უყურე საახალწლო წარმოდგენას;
სახალისო თამაშების ოთახი - ითამაშე ჩვენთან ერთად სახალისო თამაშები;
მხიარული კარნავალი - გამოეწყვე საახალწლოდ, იცეკვე და იმღერე ჩვენთან ერთად;
საახალწლო სახელოსნო - შენი ხელით შექმენი საახალწლო მორთულობები.

 როდის? - 27, 28, 29 დეკემბერი 17.00-დან 20.00-მდე. მობრძანდით ნებისმიერ დროს და დარჩით რამდენი ხანიც გაგიხარდებათ.

27-29 saerto.jpg

detaluri informaciisaTvis dagvikavSirdiT nomerze: 577 202272

saaxalwlo sachukari.jpg

      ახალი წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიხარული საჩუქრის მიღება და ჩუქებაა.

      ამონაშვილის აკადემია გთავაზობთ თქვენთვის ყველაზე საყვარელი ადამიანებისთვის საახალწლო სასაჩუქრე შეფუთვებს:

- მომავალი დედისთვის - წიგნი “საკრალური აღზრდა”, ბლოკნოტი “ანგელოზი დედა” და საახალწლო მისალოცი წერილი შალვა ამონაშვილისაგან - 37 ლარი

- მშობლებს - წიგნი “აღზრდის სიმფონია”, ორი ბლოკნოტი არჩევით და საახალწლო მისალოცი წერილი შალვა ამონაშვილისაგან - 33 ლარი

- მოზარდებს (8 წლის ზემოთ) - წიგნი “ამონ-რა”, ბლოკნოტი არჩევით და საახალწლო მისალოცი წერილი შალვა ამონაშვილისაგან - 25 ლარი

გაუგზავნე საახალწლოდ მთელი გულით შექმნილი საჩუქარი.

14-1 - Copy.jpg

საყვარელო პედაგოგებო და არა მხოლოდ,

მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ 4-5 დეკემბერს, ონლაინ ფორმატში ჩატარდება ჰუმანური პედაგოგიკის საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე "როგორ გვიყვარდეს ბავშვი".

ეს იქნება ორ დღიანი ჩაღრმავება ჰუმანურ პედაგოგიკაში, სადაც სპეციალისტები მსოფლიოს 24 ქვეყნიდან ისაუბრებენ ჰუმანურ პედაგოგიკაზე, ბავშვის სიყვარულზე, გაგვიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას და მოგვცემენ დადებით მუხტს ბავშვებთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად.

კონფერენციაზე დასწრება არის უფასო.

is, rasac didi xani velodiT! 14 noembers Salva amonaSvilis cocxali seminari Catarda Temaze "ojaxi da bavSvebi".

Cven yovelTvis vcdilobT vizrunoT bavSvebze da maT mSoblebze. swored amitom dRes, 17 noembers akademiam mSoblebs siurprizi mouwyo: maTTan Sesaxvedrad buSetidan Salva amonaSvili Camovida. specialurad akademiis Semodgomis semestris moswavleTa mSoblebisaTvis man Zalian saintereso saubari Caatara Temaze "rogor giyvardes bavSvi." win kidev bevr saintereso Sexvedras gpirdebiT!

ninca mshoblebi page cover.jpg

amonaSvilis akademia mSoblebis kurss acxadebs!. geliT yvela msurvels!

sasiamovno siaxle yvela im mSoblisTvis, romelsac surs gaecnos ჰუმანური პედაგოგიკის ძირითად საფუძვლებს, gaigos მისი გამოყენებით როგორ მისცეs საკუთარ შვილებს განვითარების მაქსიმალური საშუალება, როგორ იურთიერთოs საკუთარ შვილებთან და ოჯახის წევრებთან კონფლიქტების გარეშე, miiRos rCevebi ბავშვის აღზრდის სხვადასხვა პრაქტიკულi მეთოდებis saxiT და განიხილოs სხვადასხვა ყოველდღიური სირთულეები და მათი გადაჭრის გზები. 

gvixaria, rom axal wels ufro farTo da lamazi sivrciT SevxvdiT bavSvebs. male kidev ufro met siaxles SemogTavazebT.

akademia Zalian saintereso da saxaliso axal wels iwyebs!

bottom of page